Franciszkanie w Kobylinie

Spowiedź

W naszym kościele okazja do spowiedzi św. jest pół godziny przed każdą Mszą św.


 PRZEWODNIK PO SPOWIEDZI 

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Modlitwa odmówiona przez św. Franciszka z Asyżu przed krzyżem w kościółku św. Damiana


MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA 

Przyjdź Duchu Święty, Duchu światła i prawdy, który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic skrytego; przyjdź i oświeć mój rozum, abym przypo-mniał sobie swoje grzechy i poznał ich złość. Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy szczerze żałował, a wolę umocnij do powzięcia skutecznego postanowienia poprawy. Najświętsza Panno, święty Aniele Stróżu i wszyscy moi święci Patronowie, wyproście mi łaski potrzebne do pozna-nia, czym obraziłem Najświętszego Boga. Amen. 

RACHUNEK SUMIENIA 

Dobra spowiedź wymaga dobrego rachunku sumienia. Jest on spojrzeniem na siebie w prawdzie, w świetle Bożej miłości. Jest to całościowe popatrzenie na swoje życie. Można go odprawiać za pomocą wielu różnych schematów, ale zawsze ma on mi uświadomić, co jeszcze oddala mnie od Dobrego Boga, gdzie i dlaczego zabrakło mi silnej woli czuwania nad sobą. 

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną * Opuszczałem modlitwy codzienne lub modliłem się z roztargnieniem * Wstydziłem się swojej wiary i zapierałem się jej * Nie starałem się o pogłębienie wiedzy religijnej przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, czasopism i książek religijnych * Grzeszyłem zuchwale licząc na przebaczenie Boże * Wierzyłem w horoskopy, zabobony i wróżby * Więcej niż sprawy Boże i swojej duszy ceniłem pieniądze, wygody, przyjemności, sport. 

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno * Wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w żartach, gniewie * Bluźniłem przeciw Bogu i Świętym, wyrażając się obelżywie i drwiąco * Przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie * Wzywałem Boga na świadka kłamstwa * Świętokradzko przyjąłem Sakramenty święte * Przeklinałem kogoś * Używałem wulgarnych wyrażeń * Rozmawiałem o sprawach religijnych w sposób lekceważący. 

Pamiętaj abyś dzień święty święcił * W niedziele i święta nakazane opuszczałem z własnej winy Mszę świętą * Spóźniałem się na Mszę świętą * Swoim zachowaniem przeszkadzałem innym w skupieniu modlitewnym * Bez koniecznej potrzeby w niedziele i święta ciężko pracowałem * Znieważyłem dzień święty przez pijaństwo i udział w grzesznych zabawach i rozrywkach * Handlowałem i robiłem zakupy w supermarketach i na giełdach kosztem uświęcenia Dnia Pańskiego * Nie poświęciłem wolnego czasu rodzinie, rodzicom, chorym * Nie starałem się o wytworzenie nastroju religijnego w rodzinie w niedziele i święta. 

Czcij ojca twego i matkę twoją* Rodzicom nie okazywałem miłości i szacunku; nie modliłem się za nich * Odnosiłem * Żyłem w niezgodzie z rodzeństwem; nie robiłem nic w kierunku pojednania * Nie dbałem o moralne wyrobienie i religijne wychowanie swych dzieci * Nie dawałem im dobrego przekładu w życiu * Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie okazywałem im zainteresowania * Nie dbałem o ich wykształcenie, utrzymanie i odpoczynek, nie kochałem i nie traktowałem ich jednakowo * Byłem niesprawiedliwy w karaniu * Rozpieszczałem dzieci * Nie starałem się o wspólną modlitwę * Nie kochałem szczerze żony (męża) * Nie modliłem się za współmałżonka * Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawienie współmałżonka * Żyłem samolubnie * Nie dochowałem wierności małżeńskiej * Stosowałem środki antykoncepcyjne * Usunęłam ciążę; namawiałem do tego, współdziałałem * Nie szukałem szczerze dobra swego Kraju * Nie spełniałem solidnie swych obowiązków * Szerzyłem zło w środowisku pracy przekleństwem, alkoholem * Wynagradzałem niesprawiedliwie * Zmuszałem podwładnych do pracy w niedziele i święta oraz kosztem obowiązków rodzinnych. 

Nie zabijaj * Szkodziłem sobie na zdrowiu przez nadmiar jedzenia, picia, zwłaszcza alkoholu, palenie tytoniu, nadmierne zażywanie lekarstw, używanie narkotyków, przeciążenie pracą, lekce-ważenie potrzeby wypoczynku, niedostosowanie się do wskazań lekarza * Żywię do bliźnich nienawiść, niechęć oraz życzę im śmierci * Zabiłem lub pobiłem bliźniego, pokaleczyłem * Namawiałem innych do grzechu * Narażałem swoje zdrowie i życie oraz bliźnich przez prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwym, a także przez przekroczenie przepisów bezpieczeństwa na drodze, nieprzestrzeganie przepisów BHP * Nie szanowałem środowiska naturalnego * Znęcałem się nad zwierzętami * Odmówiłem bliźniemu pomocy * Gardziłem drugimi; cieszyłem się z ich niepowodzeń i nieszczęść * Nie modliłem się za bliźnich * Nie upominałem błądzących i dawałem im zły przykład * Nie odwiedzałem chorych i nie pomagałem biednym * Nie pocieszałem smutnych i nie podnosiłem wątpiących na duchu. 

Nie cudzołóż… Nie pożądaj żony bliźniego swego * Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i jego sił rozrodczych * Miałem upodobanie w myślach, wyobrażeniach i pragnieniach nieskromnych * Czytałem podniecające książki, czasopisma i przekazywałem je innym * Oglądałem filmy i zdjęcia pornograficzne oraz dawałem je innym * Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy * Popełniłem uczynki nieczyste * Nie jestem gotów odsunąć od siebie okazji do grzechu * Nie miałem należytego poszanowania dla płci odmiennej * W ubiorze i zachowaniu się nie przestrzegałem czystości. 

Nie kradnij… Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego * Przywłaszczyłem cudzą rzecz, owoce cudzej pracy lub usługi innego człowieka * Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie słowa * Nie oddawałem długu w terminie * Kupiłem rzecz skradzioną * Pozwoliłem się przekupić * Zniszczyłem cudzą własność * Zaniedbałem dopilnowania rzeczy będących własnością społeczną * Oszukałem bliźniego * Dopuszczałem się, popierałem piractwo programów komputerowych, nagrań fonograficznych, filmów * Byłem chciwy, zazdrosny. 

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu * Skłamałem * Posądziłem lekkomyślnie * Plotkowałem * Obmawiałem * Oczerniałem bliźniego * Byłem obłudny wobec bliźniego * Nie zachowałem powierzonych mi tajemnic. Byłem niedyskretny.


ABY DOBRZE SKORZYSTAĆ Z SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA… 

  • Oddaj się w ręce samego Boga, który jest Twoim Ojcem i nigdy nie ustaje, by wyglądać Twego powrotu i nie boi się wychodzić Ci naprzeciw. 
  • Z odwagą zrób rachunek sumienia i w świetle przykładu Jezusa Chrystusa, z prostotą serca nazwij po imieniu swoje grzechy, słabości, swoje myśli, słowa, uczynki i zaniedbania wobec Boga, wobec bliźnich i wobec siebie samego. 
  • Wzbudź w sobie wyraźny i prawdziwy żal za grzechy, który jest nie tyle emocjonalnym, co głęboko wewnętrznym, ze względu na Boga, odwróceniem się od wszelkiego popełnionego zła. 
  • Wzbudź w sobie też mocne i szczere postanowienie poprawy, która niech będzie konkretną codzienną współpracą z łaską Bożą nad przemianą Twojego życia. 
  • Wyznaj przed kapłanem, szafarzem Bożego Miłosierdzia, swoje grzechy ciężkie i lekkie jakie popełniłeś i wysłuchaj z uwagą i pokorą jego słów. 
  • Wypełnij pokutę naznaczoną przez kapłana jako wyraz i znak Twojego pragnienia prawdziwego i zupełnego nawrócenia. 
  • Podejmij na nowo swoje codzienne życie w duchu radosnej wolności i z nowym zapałem, ponieważ Bóg, swoim przebaczeniem, odnowił z Tobą przymierze przy-jaźni. 

 

ZAUFAJ BOGU! 

Módl się teraz, prosząc Pana o to, abyś potrafił dobrze się wyspowiadać i aby Twoje życie stało się rzeczywiście lepsze. 

Z odwagą i pokorą wyraź prośbę o przebaczenie oraz pragnienie podjęcia prawdziwej przemiany swego życia: 

Zmiłuj się nade mną Panie, według wielkiego miłosierdzia Twego! Nie zważaj na moje grzechy i odpuść mi wszystkie moje winy!  Stwórz we mnie Boże serce czyste i odnów we mnie moc Swego ducha! Ducha męstwa i świętości! Panie Jezu Chryste Synu Boży, zmiłuj się nade mną, skruszonym grzesznikiem! Amen.